Poloisolokaoty - Porozumienie z UOKiK

Prace nad porozumieniem UOKiK z UFK

Prowadzone przez Polską Izbę Ubezpieczeniową prace dotyczące dobrowolnego rozszerzenia porozumień zawartych z prezesem UOKiK na wszystkich posiadaczy polisolokat mogą skutkować pozytywnym przełomem.

Obniżenie opłat likwidacyjnych dla wszystkich klientów

Główną ideą porozumień jest wypracowanie systemowych rozwiązań, które będą korzystne dla konsumentów, a w szczególności wyegzekwowanie od zakładów ubezpieczeniowych obniżenia opłat likwidacyjnych w przypadku, gdy klient rozwiąże umowę polisolokaty przed terminem jej zakończenia.

Coraz większa świadomość wśród konsumentów

Warto podkreślić, iż sami ubezpieczyciele często nie widzą rozwiązań mających na celu zrekompensowania klientom już poniesionych strat i też niechętnie podejmują temat rozszerzenia porozumień. Jednak rosnąca liczba pozwów przeciwko ubezpieczycielom świadczy o tym, iż klienci, którzy przed laty podpisali niekorzystne umowy, są coraz bardziej świadomi praw, jakie im przysługują i chętnie korzystają z pomocy prawnej w zakresie odzyskania utraconych środków.

Dla ubezpieczycieli oznacza to wysokie koszty przegranych procesów, gdyż pobierane przez nich opłaty likwidacyjne zostały uznane przez sąd za niezgodne z prawem.

Przyszłość polisolokat

Choć w przeciągu ostatnich miesięcy można zauważyć postęp w rozmowach z zakładami ubezpieczeniowymi, to jednak finał tych dobrowolnych porozumień może nastąpić nawet za kilka lat. Ma to istotne znaczenie biorąc pod uwagę fakt, iż okres przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat i po jego upływie klienci stracą możliwość dochodzenia swych praw, bez względu na to, jakie ugody zostaną zawarte.
Pozostaje jednak ważne pytanie: czy konsumenci, którzy już raz padli ofiarą nieuczciwych praktyk ze strony ubezpieczycieli, będą zainteresowani zaproponowanymi przez nich ugodami?

Skutecznym rozwiązaniem wciąż pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Z naszego doświadczenia wynika, że Procesy indywidualne w sprawach o odzyskanie pieniędzy z polisolokat trwają od 6 miesięcy do 1,5 roku.