Polisolokaty Skandia / Vienna Life

Jak zrezygnować z UFK i odzyskać do 100% wartości rachunku?

Jak odzyskać utracone pieniądze w procesie likwidacji polisolokaty Skandia?

Odzyskaj oszczędności.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza prawna

Analiza prawna pozwoli określić właściwą dla Twojej polisy strategię postępowania oraz wycenić obsługę sprawy.

Z

Likwidacja polisolkaty

Przeprowadzimy proces likwidacji Twojej polisy z UFK minimalizując ryzyko utraty zgromadzonych środków.

Dochodzie roszczeń

Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze, które zostały pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe przy rezygnacji z UFK

Polisolokaty Skandia / Vienna Life – postępowanie UOKiK

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. do końca 2015 r. posiadało w swojej ofercie tak zwane polisolokaty, czyli umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Z uwagi na możliwość naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, umowy zostały objęte postępowaniem prowadzonym przez UOKiK.

Po szczegółowym zbadaniu wzorców umów oferowanych szerokiej grupie konsumentów przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Prezes UOKiK w Decyzji Nr RKT – 01/2016 r. wskazał na istniejące nieprawidłowości w badanych wzorcach i uznał, że:

 • ustalenie określonych wartości wykupu ma na celu przerzucenie na konsumentów (właścicieli polis) wysokich kosztów związanych z kosztami początkowymi w tym kosztami akwizycji;
 • wszystkie negatywne następstwa zawarcia umowy czy też jej wypowiedzenia obciążają konsumenta – właściciela polisy. Stanowi to naruszenie wewnętrznej równowagi umowy i słuszności kontraktowej;
 • to konsumenci ponoszą ryzyko zamiany wartości jednostek funduszy, która nawet w długiej perspektywie może prowadzić do starty;
 • pobieranie opłaty w wyniku rezygnacji z umowy jest niczym innym jak groźbą utraty części środków UFK, co stanowi materialne ograniczenie uprawnienia do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ufk w każdym czasie.

Reasumując pobieranie określonych we wzorach umów z UFK opłat (mechanizm wypłaty świadczenia, wartości wykupu, opłaty likwidacyjnej) w związku z zakończeniem umowy jest rozwiązaniem godzącym w równowagę kontraktową. Narusza zasadę równorzędności stron umowy ubezpieczenia oraz  dobre obyczaje. To z kolei pozwala zakwalifikować tego typu praktyki jako naruszenie zbiorowych interesów konsumenta.

Do najczęściej spotykanych ubezpieczeń z UFK Skandia należą polisy Multiportfel:

 •  Złoty Wiek;
 •  Spektrum
 •  Złoty Wiek VIP;
 •  Spektrum PLUS
 •  Horyzont
 • Misek Plus
 • Multiportfel R

Pełna lista  67 wzorców umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oferowanych przez TU Skandia objętych postępowaniem Prezesa UOKiK dostępna jest w Decyzji Nr RKT – 01/2016 r.
Powyższą listę rozszerzono, na mocy porozumienia zwartego w dniu 19. Grudnia 2016 r. o kolejne 68 wzorców.

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w dniu 21.10. 2016 r. zmieniło nazwę na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Chcesz się dowiedzieć czy w Twojej umowie znajdują się zapisy mogące naruszyć  zbiorowy interes konsumentów?
Skontaktuj się z nami, bezpłatnie przeanalizujemy Twoją polisolokatę.

Rezygnacja z Polisolokaty Skandia / Vienna Life

Jak zrezygnować z UFK Skandia / Vienna Life ?

Zastanawiając się nad likwidacją polisolokaty warto zwrócić uwagę na fakt, iż ubezpieczania na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym:

 • nie dają żadnej gwarancji zwrotu wpłaconego kapitału;
 • to Ty jako konsument ponosisz ryzyko zmiany wartości jednostek funduszy, która nawet w długiej perspektywie może prowadzić do straty;
 • polisy tego typu w żaden sposób nie zabezpieczają Ciebie ani Twojej rodziny od nieprzewidywalnych następstw losowych (np. ciężka choroba, inwalidztwo)
 • zapisy zwarte w umowach dotyczące wypłaty świadczenia wykupu, wartości wykupu oraz opłaty likwidacyjnej mogą naruszać zbiorowy interes konsumentów.
 • cały czas kosztują (nawet jeśli Twoja polisa jest już zamieniona na polisę bez składkową to i tak Vienna regularnie pobiera od Ciebie miesięczne opłaty za jej obsługę, które są naliczane od całej sumy znajdującej się na polisie);

Jak szybko i skutecznie rozwiązać polisolokatę i zrezygnować z ubezpieczenia z UFK?

Rozwiązanie polisolokaty odbywa się przez przesłanie na adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego wraz z kopią jednego z dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport) wypłonionego wniosku. W zależności od rodzaju polisy  należy złożyć wniosek o „całkowitą lub częściową wypłatę świadczenia wykupu” lub wniosek o wypłatę „Częściowego Wykupu lub Wartości Wykupu”. Odpowiedni dla Twojej polisolokaty wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Vienna Life w zakładce strefa klienta – przydatne dokumenty.

Jeżeli masz wątpliwości, który wniosek pasuje dla Twojej polisy to skontaktuj się z nami. Wskażemy odpowiedni wzór wniosku oraz odpowiemy na Twoje pytania.  

Po skutecznym złożeniu wniosku Towarzystwo zgodnie z umową wypłaci na wskazany we wniosku rachunek bankowy pierwszą część Twoich pieniędzy . Termin realizacji wypłaty świadczenia wskazany jest w Ogólnych Warunkach Twojej umowy. Jednocześnie zatrzyma opłatę pobieraną w związku z rezygnacją z umowy.  Zatrzymane pieniądze można odzyskać na drodze cywilnoprawnej, tym samym odzyskując 100% wartości rachunku polisy.

Jak długo można ubiegać się o zwrot, potrąconych pieniędzy z polisolokaty Skandia ?

Dla polis rozwiązanych przed dniem 09.07.2018 r. okres przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat.
Dla polis rozwiązanych od dnia 09.07.2018 r. okres ten wynosi 6 lat.

Już dziś możesz odzyskać Swoje oszczędności.

Pomożemy Ci rozwiązać aktywną polisę.
Pomożemy Ci odzyskać pieniądze, utracone przy likwidacji polisy.

Kompleksową obsługę prawną w zakresie likwidacji oraz dochodzenia roszczeń z polisolokat gwarantuje
Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko – Radcowska.

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.
Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.