Wyrok polisolokaty, polisy z UFK

W dniu 27.10.2016 r w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu uzyskaliśmy nakaz zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty w wysokości 15.327,56 zł wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu.

W obrocie prawnym nakaz zapłaty to często spotykane orzeczenie sądowe, wydawane przez sądy bez udziału stron na posiedzeniach niejawnych, na podstawie przedstawionej przez wierzyciela (powoda) treści pozwu oraz załączonych do pozwu dokumentów